Zajedničkim delovanjem do pozitivnih promena u društvu

  Intervju sa Natašom Konstantinović, koordinatorkom programa javnih politika Trag fondacije

  0
  Foto: Jonne Renvall

   „Lokalne organizacije civilnog društva koje se bave javnim zagovaranjem su ključni predstavnici građana lokalnih zajednica pred donosiocima odluka. Njihovo delovanje je korisno za sve građane čiji se glas ne čuje, za one koji nemaju vremena da se posvete rešavanju problema izmenama politika, za sve građane koji žele promene. Zagovaračkim naporima aktera civilnog društva i sinergijom građana promene lokalnih politika su moguće, ali je mnogo važnije to što ovakve inicijative dugoročno dovode do pozitivnih promena u društvu“, izjavila je Nataša Konstantinović, koordinatorka programa javnih politika u Trag fondaciji, koja je nedavno objavila konkurs za podršku javnom zagovaranju.

  • Trag fondacija je otvorila konkurs za podršku javnom zagovaranju u okviru trogodišnjeg programa „Pokret Polet“.  Ko sve može da se prijavi?

  Otvoren je prvi u nizu konkurs za podršku organizacijama civilnog društva u okviru programa „Pokret Polet“. Ovaj program finansira Evropska unija i cilj nam je da se politike iz oblasti socio-ekonomskog razvoja i u Srbiji unaprede po uzoru na države članice što bi nas dovelo korak bliže dobijanju punopravnog članstva. Na ovaj konkurs mogu da se prijave sva udruženja građana, sindikati, mreže organizacija civilnog društva, zadužbine ili fondacije koje se bave javnim zagovaranjem u oblasti socio-ekonomskih politika u Srbiji i koje su registrovane pre 1. juna 2020. godine. Zagovaračkim naporima iskusnih aktera civilnog društva i sinergijom građana promene politika su moguće i što je još važnije ovakve inicijative dugoročno dovode do promena u društvu i načinu razmišljanja ljudi o važnosti unapređenja usluga socijalne zaštite, poboljšanju radnih prava, ulaganju u socijalna preduzeća i generalnoj brizi o osetljivim kategorijama stanovništva.

  • Koje su ključne teme za koje mogu da konkurišu organizacije civilnog društva?

  Program „Pokret Polet“ je prvenstveno fokusiran na izmene javnih politika koje se tiču socio-ekonomskog razvoja. U okviru šire oblasti socio-ekonomskog razvoja u odnosu na potrebe našeg društva iskristalisale su se tri ključne teme za koje organizacije mogu da konkurišu. To su: unapređenje kvaliteta i dostupnost usluga socijalne zaštite; unapređenje radnih prava i podsticaj zapošljavanju osetljivih grupa i osnaživanje socijalnog preduzetništva i podsticanje inovacija socijalnih usluga. Širok je dijapazon zagovaračkih mogućnosti u okviru svake od ovih tema, a mi ostavljamo odluku organizacijama da izaberu koje javne politike žele da menjaju u skladu sa potrebama svojih zajednica.

  • Koji vid podrške pruža Trag fondacija u okviru ovog programa?

  Trag fondacija se već 22 godine bavi pružanjem podrške organizacijama civilnog društva da zagovaraju promene javnih politika na nacionalnom i lokalnom niovou u cilju poboljšanja položaja različitih društvenih grupa. Naša podrška se ogleda u direktnoj finansijskoj podršci u vidu dodeljivanja donacija u maksimalnom iznosu od 15.000 evra u periodu od godinu dana, organizovanju obuka koje će doprineti efektnijem javnom zagovaranju i komuniciranju ciljeva koje treba ostvariti, podršci eksperata iz oblasti socio-ekonomskih politika i povezivanju sa multidisciplinarnim timovima mladih istraživača koji će organizacijama pomoći u izradi analiza javnih politika. Pored ovoga, Trag fondacija će pružiti podršku i u promovisanju javno-zagovaračkih inicijativa organizacija sa ciljem da šira javnost bude obaveštena o uspesima, ali i o izazovima sa kojima se susreću građani koji žele da učestvuju u kreiranju i praćenju nacionalnih i lokalnih javnih socio-ekonomskih politika. Tim Trag fondacije je uvek na usluzi organizacijama oko bilo koje vrste pomoći u procesu javnog zagovaranja.

  • U kojim oblastima i za koje korisnike delovanje lokalnih organizacija civilnog društva može da bude najdelotvornije?

  Lokalne organizacije civilnog društva koje se bave javnim zagovaranjem su ključni predstavnici građana lokalnih zajednica pred donosiocima odluka. One se bave ispitivanjem potreba građana i zagovaranjem za promene politika i praksi radi ostvarivanja potreba građana, posebno najosetljivijih kategorija kojima je teže da sami zastupaju promene. Dakle, delovanje organizacija civinog društva je korisno za sve građane čiji glas se ne čuje, za sve građane koji nemaju vremena da se temeljno posvete rešavanju problema izmenama politika, za sve građane koji žele promene i veruju da će njihovi kumulativni zahtevi biti predstavljeni na koherentan način i da će se za njih organizacije boriti svim legalnim rapoloživim sredstvima građanske participacije.