Paketi SAVA ZDRAVO u ponudi Sava osiguranja

0

Sava osiguranje je kreiralo i plasiralo unapređene pakete dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, pod nazivom SAVA ZDRAVO, koji će ispuniti brojne zahteve i zadovoljiti različite potrebe osiguranika za zdravstvenim uslugama.

Polisom osiguranja ugovaraju se osnovna pokrića koja se odnose na vanbolničko lečenje koje obuhvata: preglede i dijagnostičke procedure, laboratorijska ispitivanja, testove i analize neophodne za ispitivanje reproduktivnog sistema, ambulantne intervencije, sanitetski transport, ordiniranu terapiju u ambulantnim uslovima, kućno lečenje u hitnim slučajevima, radioterapiju i hemioterapiju u uslovima vanbolničkog lečenja, preglede i dijagnostičke procedure i laboratorijska ispitivanja (u vezi sa tegobama nastalim usled potvrđene covid-19 infekcije u periodu najduže šest meseci posle uspostavljanja dijagnoze), mentalno zdravlje, hitnu stomatologiju, medicinsko – tehnička pomagala.

Prema potrebama klijenta moguće je ugovoriti i druga osiguravajuća pokrića. To su: bolničko lečenje, zdravstvena zaštita trudnica i novorođenih beba, sistematski pregled, oftalmološke usluge, stomatološke usluge, lekovi na recept i nalog, fizikalna i logopedska terapija, usluge komplementarne medicine, pokriće u slučaju tumora i drugo lekarsko mišljenje.

Prednost paketa SAVA ZDRAVO dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, u odnosu na postojeće ponude na tržištu osiguranja, je u tome što je, uz osnovna i dodatna osiguravajuća pokrića, moguće ugovoriti i:

 • drugo lekarsko mišljenje
 • pokriće u slučaju tumora
 • postcovid pokriće i
 • proširenje pokrića kod sistematskog pregleda.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je moguće ugovoriti kao individualno (pojedinačno) i kolektivno (kada  pravno lice ugovara osiguranje za svoje zaposlene). Osigurati se mogu svi državljani Republike Srbije bez obzira na  godine starosti. Takođe, mogu se osigurati strani državljani koji su na privremenom radu u Srbiji, kao i članovi njihovih porodica.

Osigurava se slučaj kada je nad osiguranikom usled poremećaja zdravlja (bolest ili povreda) izvršen medicinski opravdan tretman (zdravstvene usluge, lekovi, medicinsko-tehnička pomagala, implanti i dr.), a koji je pokriven ugovorom o osiguranju i čije troškove je potrebno izmiriti zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi, drugom davaocu zdravstvenih usluga ili osiguraniku.

U skladu sa potrebama potencijalnih klijenata kreirana su tri SAVA ZDRAVO paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uz mogućnost proširenja i povećanja ugovorenih osiguranih suma:

 • Sava Basic – obuhvata vanbolničko lečenje na osiguranu sumu do 1000 EUR
 • Sava Standard – obuhvata vanbolničko i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 2000 EUR
 • Sava Pro – obuhvata vanbolničko lečenje i bolničko lečenje na osiguranu sumu do 3000 EUR.

Premija osiguranja kod Kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja zavisi od broja zaposlenih koji se želi osigurati, od polne i starosne strukture zaposlenih, od osigurane sume, kao i od odabranog seta medicinskih usluga koji poslodavac izabere za svoje zaposlene. Stručni tim Sava osiguranja je tu da predloži nekoliko različitih varijanti ponude SAVA ZDRAVO paketa i pomoć pri izboru dodatnih osiguravajućih pokrića.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Sava osiguranja pruža mogućnost korišćenja usluga renomiranih privatnih zdravstvenih ustanova na teritoriji cele Republike Srbije. 

Kupovinom polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja potencijalnim klijentima su obezbeđene brojne prednosti:

 • dostupnost Sava medicinskog kontakt centra 7 dana u nedelji, 24 časa dnevno (011 77 77 3 77 )
 • bez čekanja na lekarske preglede i zakazivanje prema potrebama klijenta
 • savremene metode i komforni uslovi lečenja
 • mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena
 • sloboda izbora najboljih lekara u privatnim zdravstvenim ustanovama širom Srbije i pomoć pri izboru lekara, odnosno zdravstvene ustanove
 • bez nepotrebnog opterećenja ličnih finansija direktnim plaćanjem zdravstvenih usluga
 • dodatne pogodnosti za klijente dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Kompanije koje se odluče za polisu Kolektivnog dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ostvaruju sledeće benefite:

 • sloboda kreiranja posebnog paketa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koji odgovara mogućnostima poslodavca, zahtevima poslovanja i potrebama njenih zaposlenih
 • poreska olakšica za premiju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 • mogućnost odlaska kod lekara van radnog vremena čime se umanjuje broj izostanaka zaposlenih
 • smanjenje odsustva zaposlenih zbog bolovanja i brži povratak na posao
 • za određene delatnosti može da bude u funkciji obaveznih sistematskih i sanitarnih pregleda zaposlenih
 • pozitivan uticaj na imidž kompanije – brigom o zdravlju zaposlenih sprovodi se jedna od strategija održivog razvoja – motivišu se i nagrađuju zaposleni, tj. stvaraju se preduslovi za uspešan i lojalan tim.

Na stranici sajta Sava osiguranja – detaljno su prikazane vrste i obimi osiguravajućih pokrića dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Takođe, na raspolaganju je email sava.zdravo@sava-osiguranje.rs za dodatne informacije.