Poziv kompanijama da se pridruže Platformi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  0

  Sagovornik: Jovana Krivokuća Milovanović, Izvršna direktorka FMI – Forum mladih sa invaliditetom

  • Kako biste ocenili trenutan položaj osoba sa invaliditetom na tržištu rada?

  Zapošljavanje osoba sa invaliditetom nije jednostavan ni lak proces jer pretpostavlja određene preduslove koje poslodavac treba da obezbedi i koji često deluju demotivišuće. U dosadašnjem sprovođenju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom primećujemo da se najveći broj kompanija koje su u obavezi da zaposle osobe sa invaliditetom uglavnom odlučuju na plaćanje određene nadoknade u budžet Republike Srbije nego da aktivno pristupe zapošljavanju. Ovakva situacija dovodi do toga da se osobe sa invaliditetom i dalje u najvećem stepenu percipiraju kao socijalna kategorija, a ne kao potencijalni socijalni kapital zajednice.

  S druge strane, jedan od problema jeste i neprilagođenost radnih mesta. Na kraju, poslodavci nisu dovoljno informisani o tome šta osobe sa invaliditetom mogu da rade, a šta su njihova ograničenja, te zašto i kako je važno prilagoditi radno mesto.

  Opšti zaključak je da sve navedeno kao i nepovoljna kvalifikaciona struktura osoba sa invaliditetom i njena neusklađenost sa potrebama tržišta najčešće dovode do kratkoročnog i selektivnog zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a uglavnom u cilju zadovoljenja kvota.

  • Koliko smo napredovali u odnosu na prethodnu deceniju po ovom pitanju?

  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, usvojen 2009. godine, prvi put uvodi obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Srbiji i određuje da svi poslodavci koji imaju 20 ili više lica u radnom odnosu jesu obveznici zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Sagledavajući tržište rada Republike Srbije u prethodnom periodu, naročito od uvođenja ove obaveze, može se zaključiti da postoje pomaci u unapređivanju položaja osoba sa invaliditetom na tržištu rada.

  Ukoliko koriste aktivne mere zapošljavanja, poslodavci se obavezuju da osobe sa invaliditetom angažuju na neodređeno vreme što dovodi do ograničenja fleksibilnosti prilikom prilagođavanja potrebama tržišta, a što je važno u uslovima naglih promena na tržištu. Poslodavci se radije odlučuju za zapošljavanje na određeno vreme, a još jedna otežavajuća okolnost jeste preobimna i vrlo kompleksna dokumentacija koja je potrebna za korišćenje ovih mera.

  Ono što je potrebno jeste unapređenje uloge koju javni sektor ima u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, bolja dostupnost informacija o specifičnostima njihovog zapošljavanja, kao i raspoloživost savetnika koji bi osobi sa invaliditetom omogućio da se što lakše prilagodi novom radnom mestu i kolektivu, ali i poslodavcu pomogao u detaljnije upućivanje u prava i obaveza.

  • Recite nam nešto više o novoj platformi?

  Forum mladih sa invaliditetom je početkom 2021. godine osnovao Platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao neformalnu mrežu poslodavaca koja za cilj ima pružanje strateške podrške poslodavcima u njihovom aktivnijem pristupu dugoročnom i održivom zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Platforma treba da posluži kao mesto okupljanja, savetovanja, informisanja, konsultacija i podizanja kapaciteta domaćih i inostranih kompanija, kao i drugih zainteresovanih subjekata, koje posluju na teritoriji Republike Srbije. Osim toga, članovi Platforme će moći da koriste usluge koje pruža Forum mladih sa invaliditetom, a koje se odnose na pretragu portala, baze kandidata za zapošljavanje, podršku u razumnom prilagođavanju radnog mesta, obukama za zaposlene i konsultantske usluge.

  Portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.zaposljavanje.fmi.rs, predstavlja osnovnu uslugu koja se pruža u okviru date Platforme, a pristup portalu će biti omogućen kompanijama članicama, odnosno zainteresovanim subjektima sa kojima će se zaključiti ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a u skladu sa dogovorom i potrebama poslodavca.

  U narednom periodu planirana su proširenja, tako da Forum poziva sve zainteresovane kompanije da se pridruže Platformi, a to mogu učiniti obraćanjem putem mejl adrese office@fmi.rs ili pozivom na 011 32 20 632.

  • Koliko je važna uloga društveno odgovornih kompanija u cilju veće inkluzije osoba sa invaliditetom?

  Prilikom poslednjeg popisa stanovništva, od ukupnog broja osoba sa invaliditetom u Srbiji samo devet odsto njih je bilo zaposleno. Nešto noviji podaci Poreske uprave pokazuju napredak u ovoj oblasti, ali ne dovoljno brz da bismo mogli da pariramo evropskoj stopi zaposlenosti osoba sa invaliditetom koja iznosi 50 odsto. Ipak, primeri društveno odgovornih kompanija kao što su A1 Srbija, Delta Holding, Wurth, IKEA, Delhaize Srbija, pokazuju da se ovakva ulaganja itekako isplate, i zbog unapređenja međuljudskih odnosa unutar kompanija, ali i zbog velikog doprinosa novozaposlenih razvoju njihovog poslovanja.

  • Koji su planovi FMI u narednom periodu?

  Forum mladih sa invaliditetom već 10 godina pruža podršku osobama sa invaliditetom u procesu zapošljavanja. Ova podrška će se nastaviti u narednom periodu i podrazumeva organizovanje radionica za sticanje mekih veština i za pripremu za razgovor za posao, individualnih sesija karijernog vođenja i savetovanja, profilisanja za tržište rada, podrške u izradi/unapređenju biografija, kurseva engleskog jezika, IT prekvalifikacije, radne prakse u kompanijama i prijave na FMI portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a sve navedene usluge su besplatne.

  S druge strane, Forum želi da privuče što veći broj kompanija za članstvo u Platformi, a usluge koje se pružaju poslodavcima u okviru Platforme podrazumevaju pristup bazi kandidata za posao i brojnim obukama, a ono što nas posebno raduje je da kompanije na našem tržištu prepoznaju potrebu informisanja poslodavaca i javnosti na ovu temu i u tome pružaju dodatnu podršku.