Kako pravilno zaštititi svoju imovinu

  Piše Bratislav Grbić, direktor Sektora procene i likvidacije šteta, Triglav osiguranje a.d.o.

  0

  Nepisano je pravilo da se sve manjkavosti i propusti koji nastanu prilikom ugovaranja osiguranja, otkriju kada nastupi šteta i kada se utvrdi da neki rizik nije ugovoren ili je ugovoren na niži iznos od očekivanog.

  U sredini u kojoj je kultura osiguranja još uvek na niskom nivou, osnovni kriterijum za izbor osiguravajuće kuće je najčešće i jedino ukupna cena osiguranja. Iako to treba da bude bitan faktor prilikom odlučivanja, nije retkost da se susrećemo sa polisama u kojima je neki nepotreban rizik ugovoren ili osiguran na preveliku sumu, pa samim tim preplaćen, a onaj po kojem se desio štetni događaj nije ni ugovoren.

  Zato je, prilikom ugovaranja osiguranja, neophodno da vlasnik razmotri kojim rizicima je njegova imovina izložena i od čega želi prvenstveno da se zaštiti. Na primer, da li prilikom osiguranja imovine od požara treba ugovoriti i dopunski rizik poplave (ne zaboravimo da skoro nijedan stambeni objekat u Obrenovcu nije imao ugovoren ovaj rizik 2014. god.). Kod osiguranja mašina od loma treba sagledati da li postoji samo rizik od velikog broja malih šteta koje ne utiču na proizvodnju ili je osigurana oprema takvog tipa da svaka šteta zahteva složenu popravku što može izazvati i zastoj proizvodnje (pa treba ugovoriti i osiguranje prekida rada). Da li bi bilo dobro ugovoriti osiguranje od odgovornosti prema trećim licima jer je u pitanju delatnost koja ima veliki broj klijenata i posetilaca ili osiguranje profesionalne odgovornosti ukoliko je u pitanju delatnost koja pruža usko specijalizovane usluge (savetodavne, advokatske, itd.).

  Kako bi vlasnik pravilno zaštitio svoju imovinu i imovinski interes, od izuzetne je važnosti da, uz konsultaciju sa stručnim i dobro obučenim zastupnicima osiguranja, pravilno sagleda sve rizike i sve opasnosti prilikom ugovaranja polise osiguranja. Zato Triglav osiguranje poseban akcenat stavlja na usavršavanje i obuku svoje prodajne sile i stvaranje široke palete proizvoda kako bi pokrili postojeće zahteve klijenata.