Elektronsko fakturisanje

  0

  Usvajanje Zakona o elektronskom fakturisanju uzburkalo je privredu i javnost, koja i dalje pokušava da se snađe i razume nove obaveze. Benefiti uvođenja elektronskih faktura u pravni okvir Republike Srbije, onako kako su prepoznati Planom Vlade Republike Srbije za 2021, jesu borba protiv sive ekonomije, delimična automatizacija procesa, čime se olakšava posao Poreskoj upravi i unapređenje zelene ekonomije zbog manjeg utroška papira.

  Cilj je da se uvođenjem obaveze elektronskog fakturisanja poveća transparentnost transakcija privrednih subjekata i države, a u obavezi da primenjuju novi propis su svi subjekti javnog sektora u međusobnim transakcijama, kao i subjekti privatnog sektora koji su obveznici poreza na dodatu vrednost u međusobnim transakcijama, te u poslovanju sa javnim sektorom.

  Predviđen je početak primene po fazama, te od 1. 1. 2022. propis obavezno počinju da primenjuju subjekti u G2G i B2G transakcijama, od 1. 7. 2022. počinje primena u G2B transakcijama, dok puna primena propisa, koja obuhvata i transakcije privatnog sektora međusobno, počinje 1. 1. 2023.

  Uvođenjem standardizacije za izdavanje faktura omogućena je interoperabilnost sistema na nacionalnom nivou, a uvođenjem obaveze za subjekte javnog sektora da prime fakturu izdatu u skladu sa evropskim standardom omogućena je i interoperabilnost sistema u nabavkama i trgovini sa inostranstvom.

  Predviđena je obaveza izdavanja i prijema fakture koja je izrađena u XML formatu, u skladu sa UBL 2.1 standardom, te je u transakcijama za koje se obračunava PDV iz upotrebe izbačen bilo koji drugi format (papir, PDF i slično).

  Ustanovljena je i obaveza izdavanja, slanja i prijema faktura preko Sistema elektronskih faktura, informatičkog rešenja koje je uspostavila i održava država, te je onemogućeno da se, za obveznike i transakcije za koje je primena obavezna, račun šalje ili prima na neki „alternativni” način (mail, neka privatna platforma za dostavu računa i slično).

  Dodatno, ustanovljena je obaveza elektronskog evidentiranja poreza na dodatu vrednost za promet poreskog dužnika za koji nije izdata elektronska faktura, te za onaj promet za koji ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa. Na ovaj način će, uz početak primene novog Zakona o fiskalizaciji, biti zaokružena kontrola primene propisa o porezu na dodatu vrednost, smanjen rizik od poreske evazije te povećan uspeh u naplati poreza.

  Upotreba Sistema elektronskih faktura je moguća neposredno ili korišćenjem sistema informacionog posrednika, pravnog lica koje je za poslove predviđene zakonom dobilo dozvolu Ministarstva finansija.

  Država je propisala i obavezu čuvanja faktura u Sistemu elektronskih faktura ili u sistemu informacionih posrednika, te je na taj način osigurana stalna dostupnost svih podataka i korisniku i, u slučaju potrebe, nadležnim organima.

  Neposredna upotreba sistema je moguća putem korisničkog interfejsa sistema, što može da bude nepraktično za slanje i primanje velikog broja faktura, te putem aplikativnog interfejsa (API-a), koji omogućava povezivanje softvera korisnika sa sistemom.

  Coming nudi aplikativno rešenje koje u potpunosti odgovara zakonskim zahtevima i omogućava povezivanje korisnika na Sistem elektronskih faktura, te kreiranje, slanje, primanje i odobravanje elektronskih faktura, kao i praćenje njihovih statusa i prijem obaveštenja na e-mail korisnika. Rešenje je moguće integrisati sa svim modernim računovodstvenim softverima i ERP rešenjima, a moguća je i ručna obrada transakcije.

  Softversko rešenje za upravljanje fakturama možete koristiti kao uslugu (kroz Coming Cloud) ili na infrastrukturi korisnika.

  Dodatno, softver za razmenu elektronskih faktura je moguće koristiti integrisano sa Coming ComDoc sistemom za upravljanje dokumentima (DMS), gde imate priliku da na jednom mestu, u skladu politikom vaše kompanije čuvate, arhivirate, pretražujete dokumentaciju i upravljate njome kroz uspostavljanje radnih procesa po meri svakog korisnika.

  Više o ComDoc DMS softveru, modulu za e-fakturisanje, te statusu Cominga kao informacionog posrednika na www.comdoc.rs