Uspešno poslovanje u izuzetno kompleksnoj godini

    0

    U uslovima pandemije bolesti COVID-19 i okruženja niskih kamatnih stopa u 2020. godini Grupa Triglav realizovala je 90,9 miliona evra dobiti i povećala opseg premije osiguranja u iznosu 1.233,8 miliona evra. Grupa koja je i u 2020. ocenjena visokom bonitetnom ocenom »A« poslovala je kontinuirano, stabilno s fokusom na klijente. Ukupan kapital iznosio je 870,2 miliona evra, a bruto osiguranje-tehničke rezervacije iznosio je 3.033,2 miliona evra.

    Triglav osiguranje Beograd je u 2020. godini imalo rast ukupne fakturisane premije od 4,7% (obračunato u evrima), u odnosu na 2019. godinu, a kombinovani količnik neživotnih osiguranja kao dominantne grupe poslova znatno se poboljšao (za 3,3 procentna poena) u poređenju sa 2019.godinom i iznosi 92,0%. Ukupna fakturisana premija iskazana u evrima zabeležila je rast od 1,5% u segmentu neživotnih osiguranja i 43,0% u segmentu životnih osiguranja. Tržišno učešće Triglav osiguranje Beograd učestvovalo je sa 6,5% , a Društvo je održalo stabilnu 5. poziciju u Republici Srbiji.

    „Triglav osiguranje Beograd ostvarilo je dobre rezultate bez obzira na izmenjene uslove  života i rada  izazvane pandemijom. Nastavljamo sa razvojem digitalnih rešenja za postojeće i buduće klijente. Fokus nam je razvoj proizvoda koji mogu da olakšaju rad i život u bilo kom segmentu kako privrede tako i fizičkih lica, izjavio je Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Beogradu.