O rastu i razvoju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

  Piše Ognjen Zorčić, direktor službe za zdravstveno osiguranje, Triglav osiguranje

  0

  Pojava pandemije koronavirusa, koja je mnogima od nas, između ostalog, donela i neočekivano opterećenje na lične finansije, dovela je do trenda ubrzanog podizanja svesti o važnosti kvalitetnih i dostupnih medicinskih usluga i uticala na istraživanje alternativnih izvora finansiranja zdravstvene zaštite.

  Privatni izvori finansiranja zdravstvene zaštite mogu biti ili direktno plaćanje zdravstvenih usluga od strane korisnika (“out of pocket”) ili pokriće troškova putem polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Pokriće troškova zdravstvene zaštite direktnim plaćanjem “iz džepa” može da bude veliko opterećenje za lične finansije, dok je njihovo pokriće iz polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja komforniji izbor, prvenstveno jer je premija osiguranja unapred poznata.

  Prema izveštaju Narodne banke Srbije, u prvoj polovini 2021. godine tržište zdravstvenog osiguranja beleži rast od 18,2%. Istovremeno Triglav osiguranje je ostvarilo rast od 32,8%, sa povećanjem tržišnog učešća sa 7% na 8%.

  Sudeći po učešću kolektivnih ugovora u portfelju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja konstatujemo da je dobrovoljno zdravstveno osiguranje vrlo popularan, može se reći i benefit sa najvišom upotrebnom vrednošću za najširi broj zaposlenih. U nekim granama privrede, kao što je IT, dobrovoljno zdravstveno osiguranje je postalo standard, pa kandidati prilikom razgovora za posao ne postavljaju pitanje da li poslodavac pruža ovaj vid benefita, već koji je paket pokrića ugovoren za zaposlene. Primetno je i povećanje interesovanja građana, naročito mladih porodica čiji su nosioci imali prethodno iskustvo u pokriću troškova zdravstvene zaštite preko dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ugovorenog od strane njihovih poslodavaca.

  U ponudi je široka lepeza paketa i pokrića koja se mogu ugovoriti polisom zdravstvenog osiguranja. Najčešće se ugovaraju polise koje pokrivaju troškove vanbolničkog lečenja, kroz koje su uključeni pregledi lekara specijalista, laboratorijske analize, dijagnostička ispitivanja i drugo.

  Moguće je ugovoriti i pokriće za bolničko lečenje, koje pored smeštaja u bolnici, ispitivanja, pokriva i hirurške intervencije do 100.000 evra.

  Postojeća poreska olakšica svakako doprinosi rastu i razvoju dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Poslodavac je oslobođen plaćanja poreza i doprinosa na iznos premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja do iznosa od 6.062,00 RSD mesečno po zaposlenom.