Marketing proizvoda – ključni faktori za uspešnu prodaju

  Piše Jelena Stojanovski, menadžer marketinga, Galenika

  0
  Foto: Promo

  Neophodno je napraviti jasnu distinkciju između marketinga proizvoda/usluge i PR-a. Prilično učestalo, zbog sličnih integralnih delova strategije, može doći do stavljanja znaka jednakosti između ovih pojmova, a zapravo ključni faktori za uspešnu prodaju se u značajnoj meri razlikuju.

  Marketing proizvoda u osnovi treba da prati potrebu krajnjeg potrošača na bazi profilisane ciljne grupe kojoj se kompanija obraća, kroz paletu različitih kanala komunikacije. Time, početak i krajnji cilj strateškog planiranja u marketingu mora da pomiri pretenziju kompanije za ulazak u ciljano tržište i realnih mogućnosti koje su proizvod želje potrošača, snage konkurenata, ali i internih kapaciteta. Sinergija svega navedenog čini put pozicioniranja određenog proizvoda više ili manje izvesnim.

  Na tom putu, neophodno je da DNK potrošača, koji uključuje niz osobenosti (poput definisanja opsega starosne dobi, pola, socioekonomskih karakteristika, dnevnih navika i sl.), ostane u punom fokusu marketing timova, kao osnovna odrednica strategije.

  U toku implementacije marketing plana, sledstveni korak jeste aktivan monitoring i evaluacija strategije koji otvaraju mogućnost da se izvrši korekcija po potrebi. U tom smislu, pravovremene GAP analize pružaju informacije za potencijalne instant akcione planove koje će kampanju ponovo usmeriti ka postavljenom cilju. Dakle, koliko je važno detaljno planiranje, toliko je važno imati i otvoren pristup da se identifikovan GAP koriguje, u funkciji vremena.

  Finalno, marketing strategija za promociju proizvoda mora uključivati kvalitativnu i kvantitativnu procenu uspešnosti, sa visokim udelom merljivih parametara kao odrednice objektivizacije, a minimalizacijom subjektivne procene pojedinca ili čitavog tima. Cilj je jasan: zadovoljstvo korisnika koje dodatno ojačava “brand awareness” i dostignut finansijski target proizvoda u kompaniji.