Dobro poslovanje pod uticajem zahtevnih okolnosti

  0

  Na kraju prvog tromesečja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

  Grupa Triglav ostaje fokusirana na postavljene strateške orjentacije, uključujući profitabilno i sigurno poslovanje, uzimajući u obzir složenost poslovnog okruženja i posledicama pandemije covid-19 na ekonomiju i situaciju na tržištima kapitala. U prvom tromesečju 2021. godine, obračunala je 7% više konsolidovane bruto zaračunate premije osiguranja (371,7 miliona EUR), nego u istom periodu prošle godine i ostvarila je rast premije na većini tržišta. U delatnosti upravljanja imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem individualnog upravljanja povećala je obim sredstava za 13 posto (na 1.307,7 miliona EUR) u odnosu na kraj 2020. godine. Dobit pre oporezivanja za ovo tromesečje iznosila je 31,8 miliona eura i bila je 21 posto veća u odnosu na isti period prošle godine i 6 posto veća nego u godini pre pandemije covid-19. Grupa procenjuje da će, uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja, do kraja godine ostvariti godišnju dobit prema planu.

  Na kraju marta 2021. godine Grupa je formirala 3.142,0 miliona EUR tehničkih rezervi, što je 4% više u odnosu na kraj 2020. godine. Od početka pandemije kod nekih osiguranja primećena je manja učestalost nastanka šteta, što je rezultat manje ekonomske aktivnosti zbog poslovnih ograničenja ili drugih ograničenja u kretanju osiguranika.

  Triglav grupa u Srbiji ojačala je svoju tržišnu poziciju i društvo za osiguranje Triglav osiguranje Beograd povećalo je obim ukupne premije u prvom tromesečju 2021. godine za 10 procenata u odnosu na isti period prethodne godine, dostigavši nivo od 18,2 miliona EUR. Premija neživotnih osiguranja porasla je za 9%, dok je premija životnih osiguranja porasle za 16%.

  U 2020. godini ukupna premija osiguranja u Srbiji porasla je za 2,3 odsto i dostigla je 109,9 milijardi  dinara odnosno 935 miliona evra. Premije životnih osiguranja tržišta porasle su za 4,4%, dok su premije neživotnih osiguranja blago porasle za 1,7%.

  Na kraju 2020. godine, Triglav osiguranje Beograd, povećalo je svoje tržišno učešće na 6,5 odsto i zadržalo peto mesto na visoko koncentrisanom srpskom tržištu osiguranja, gde je prošle godine poslovalo 16 osiguravajućih društava.

  „Kao i tokom cele 2020. godine, i u ovom kvartalu je TOBG poslovala dobro, obezbeđujući trend kontinuiranog rasta tržišnog učešća. Konstantnim prilagođavanjem poslovnog modela, troškovnom optimizacijom i disperzijom portfelja uspešno odgovaramo na potrebe klijenata.“ – istakao je Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja a.d.o. Beograd.