Crédit Agricole Grupa: Neto prihod Grupe 1.846 miliona evra u Q2 2019. godine

    0

    U drugom kvartalu 2019. godine, Crédit Agricole Grupa ostvarila je visok neto prihod u iznosu od 1.846 miliona Eur, uprkos padu od 10,2% u poređenju sa rezultatima ostvarenim u drugom kvartalu 2018. godine, koji predstavljaju najviše ostvarenje na nivou kvartala od Crédit Agricole S.A. IPO. U prvoj polovini godine neto prihod Grupe iznosio je 3.281 miliona Eur, što predstavlja blagi pad od 3.7% u odnosu na prvu polovinu 2018. godine.

    Navedeni rezultati odražavaju stabilne performanse poslovnih linija i sve veći nivo prihoda ostvarenih uprkos izazovnom okruženju. Stopa akvizicije klijenata je na visokom nivou a stepen njihove opremljenosti uslugama i proizvodima Banke raste. Troškovi kreditnog rizika su i dalje na veoma niskom nivou. Troškovi su kontrolisani, a istovremeno finansiraju projekte rasta i uključuju jednokratnu potrošnju na strukturne transakcije. Grupa je zabeležila prva dostignuća svog Srednjoročnog plana za period do 2022. godine, razvijajući više partnerstava van same Grupe, pojačavajući nivo „zelenog finansiranja“ i povećavajući rast svoje osiguravajuće kuće CA Assurance, koji je postala najveći pružalac životnog osiguranja u Francuskoj.

    U skladu sa „raison d’etre“ koji je formulisan prilikom predstavljanja Srednjoročnog plana u junu 2019. godine, fokus Grupe stavljen je na izvrsnost u odnosima sa klijentima, unapređenje i osnaživanje timova koji sarađuju sa klijentima kao i na posvećenost društvu u kojem Banka posluje. Ovaj stabilan, raznovrstan i profitabilan poslovni model pokreće organski rast u svim poslovnim linijama, posebno kroz sinergije između specijalizovanih poslovnih linija i maloprodajnih mreža, obezbeđujući visok nivo operativne efikasnosti, i istovremeno stvarajući sposobnost za ulaganje u razvoj poslovanja.

    Racio adekvatnosti kapitala Crédit Agricole Grupe (CET1) na kraju juna 2019 dostigao je nivo od 15,4% što predstavlja povećanje za 0,1 procentnih poena u odnosu na kraj marta 2019. i 590 baznih bodova iznad potrebnog regulatornog nivoa.