Alijansa za personalizovanu zdravstvenu zaštitu organizuje edukaciju pacijenata

  0

  Klinička ispitivanja-značaj za pacijente

  Alijansa za personalizovanu zdravstvenu zaštitu organizovala edukaciju pacijenata pod nazivom Klinička ispitivanja – značaj za pacijente, sa ciljem pružanja informacija o tome šta je kliničko ispitivanje i koje standarde mora da zadovolji, kako zaštititi prava ispitanika, njihovu bezbednost i dobrobit.

  Progres u medicini i razvoj novih lekova zasnovani su na istraživanjima koje se, jednim delom, moraju oslanjati na ispitivanjima na ljudima. Novi lekovi se prvo detaljno ispituju u laboratorijama. Ukoliko laboratorijska ispitivanja daju dobre rezultate, pažljivo se pristupa ispitivanju bezbednosti i efikasnosti tog leka kod ljudi kroz kliničke studije. Kliničke studije su medicinska istraživanja u koja su uključeni ljudi i njihov cilj jeste da ispitaju efikasnost i bezbednost novih lekova i obavljaju se u nekoliko faza. Učestvovanje je dobrovoljno i pacijent treba da bude informisan o svim aspektima studije pre nego sto donese odluku o učešću. Ako se pacijent odluči da učestvuje u istraživanju on potpisuje dokument koji se zove informisani pristanak.Brojna su pitanja na koja kliničke studije mogu dati odgovore: Da li će novi lek pomoći u izlečenju ili će zaustaviti dalje napredovanje bolesti, da li novi lek daje bolje rezultate od već postojećih lekova, da li ima neželjene efekte i koliko, kao i kojeg intenziteta?

  Maja Kocić član Alijanse za personalizovanu zdravstvenu zaštitu:

   “Klinička ispitivanja su, vrlo često, jedina šansa za pacijente da dobiju najnoviju i vrlo skupu terapiju koja u Srbiji nije registrovana, zato bi broj kliničkih istraživanja koja se sprovode u Srbiji trebao biti znatno veći.  U uključivanju pacijenta u studiju, od presudnog je značaja informisanost i dobra saradnja sa lekarima.Ukoliko pacijent želi da učestvuje u kliničkom ispitivanju moraju mu biti objašnjeni svi aspekti kliničkog ispitivanja, svrha i cilj ispitivanja. Pacijent mora biti informisan i o drugim mogućnostima lečenja, rizicima i prednostima za zdravlje kao I pravima koja ima u toku i nakon studije. Pacijenti u Srbiji, na žalost, ne znaju mnogo o ovoj temi, zato Alijansa, želi da ih osnaži kroz edukaciju.”

   Ivana Božović Spasojević, onkolog Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

  Dobra klinička praksa nalaže da se klinička ispitivanja vrše po najvišim etičkim i naučnim standardima. Osnovno načelo je zaštita prava, bezbednost i dobrobit pacijenata koji učestvuju u ispitivanju. Upravo zbog toga svaku kliničku studiju odobrava Etički odbor i Agencija za lekove i sprovode se samo one u kojima predviđena korist prevazilazi moguće rizike.”