USAID i Pravosudna akademija predstavili Praktikum za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije

    0

    Projekat za odgovornu vlast Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Pravosudna akademija predstavili su Praktikum za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije. Ta publikacija pruža smernice i praktična uputstva za istragu, krivično gonjenje i suđenje krivičnih dela korupcije, a pripremljena je nakon usvajanja Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Praktikum treba da posluži i kao materijal koji će se koristiti za osmišljavanje budućih programa inicijalne obuke i usavršavanja polaznika Pravosudne akademije.

    „Praktikum predstavlja početni korak u promovisanju efikasnih metoda borbe protiv korupcije i usvajanju dobrih praksi kroz njihovo sprovođenje. U njemu su objašnjeni načini na koje se najznačajniji međunarodni standardi za borbu protiv korupcije mogu primeniti na nacionalnom nivou. Pored toga, razrađene su strategije i alati koji se koriste prilkom sprovođenja proaktivnih istraga u predmetima finansijskog kriminala i korupcije, а naglašeni su i praktični efekti koji se mogu postići primenom tih standarda kroz dobro planiranu i sprovedenu istragu“ istakli su autori Praktikuma za istrage i suđenja krivičnih dela korupcije.

    Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije koji je stupio na snagu u martu 2018. godine, uveo je u srpsko zakonodavstvo nove pojmove finansijskog forenzičara, udarnih grupa i službenika za vezu. Uvođenje tih instituta i nova organizaciona struktura institucija nadležnih za sprečavanje i suzbijanje korupcije, koja se ogleda u uspostavljanju posebnih odeljenja u sudovima, javnim tužilaštvima i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ukazali su na potrebu boljeg razumevanja poboljšane međuinstitucionalne saradnje, kao i sveobuhvatniju obuku najznačajnijih aktera u borbi protiv korupcije u Republici Srbiji.