Predlozi AmCham-a za agendu nove Vlade Republike Srbije u cilju podizanja efikasnosti javne uprave i što bržeg oporavka privrede

  0

  Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) pozdravlja imenovanje tima nove Vlade Republike Srbije, kao i napore svih učesnika u borbi sa zdravstvenim izazovima koje COVID pandemija nosi, istovremeno sagledavajući probleme sa kojima se privreda suočava i predlažući konkretne mere za njihovo prevazilaženje.

  Čestitajući na novom mandatu predsednici Vlade, gospođi Ani Brnabić, Zoran Petrović, predsednik AmCham-a rekao je da smo prve efekte COVID pandemije kao ekonomija osetili, ali da su oni u 2020. godini ublaženi merama državne pomoći. On je naglasio da će konačni uticaj na ekonomiju biti vidljiv u narednih 6 meseci, pa je ispred nas zajednički rad sa novom Vladom Srbije na daljem očuvanju zdravlja naših građana, očuvanju radnih mesta i što efikasnijem oporavku naše privrede. „Apelujem na novu Vladu da nastavi sa radom na unapređenju efikasnosti zdravstvenih usluga i elektronskih servisa, uz dalje unapređenje vladavine prava i poreske predvidljivosti, jer su ovo oblasti koje uslovljavaju brzinu oporavka“ – zaključio je Petrović.

  Sa ciljem očuvanja što većeg broja radnih mesta, ali i što bržeg oporavka privrede, AmCham je formulisao četiri prioritetna cilja za podizanje kapaciteta javne uprave i oporavak privrede: kontinuirani razvoj eUprave, dalje unapređenje vladavine prava i efikasnosti pravosuđa­, unapređenje efikasnosti zdravstvenih usluga, kao i unapređenje predvidivosti poreskog i parafiskalnog opterećenja.

  Kontinuirani razvoje e-Uprave

  Efikasna eUprava državi i privredi donosi značajno smanjenje administrativnih troškova uz istovremeno povećanje transparentnosti i smanjenje mogućnosti za korupciju. U tom smislu potrebno je:

  • Omogućavanje dostavljanja dokumentacije u svim administrativnim postupcima (sudski postupci, radno-pravni odnosi, i slično) elektronski bez zahtevanja naknadnog donošenja papirnih dokumenata.
  • Smanjenje administracije vezane za devizna plaćanja, naplatu i kreditne poslove uz koordinaciju sa Poreskom upravom.
  • Omogućavanje pune elektronske komunikacije sa svim graničnim službama, uključujući i inspekcijske organe i njihovu povezanost sa IT sistemom Uprave carina.
  • Obezbeđivanje kadrova i specijalizacija inspekcija za kontrolu nedozvoljene trgovine na internetu, posebno u oblasti lekova i medicinskih sredstava.
  • Omogućavanje razmene relevantnih podataka između javnog i privatnog sektora u cilju smanjenja administrativnog opterećenja transakcija (npr. u bankarstvu) po ugledu na primere iz EU.

  Unapređenje vladavine prava i efikasnosti pravosuđa

  Građani i privrede žele da vide državu koja se temelji na vladavini prava, državu kojoj su svi građani i kompanije jednaki, a efikasan i nezavisan pravosudni sistem je preduslov i merilo takvog sistema. Potrebno je omogućiti:

  • Automatizaciju postupka dostave sudskih pismena idostupnost podataka o dostavi u elektronskom obliku, kako bi se izbegla odlaganja ročišta zbog neuspelih uručenja, a za vreme trajanja epidemije omogućiti veći broj procesa putem video konferencijske veze
  • Proširivanje e-Sud aplikacije za digitalizovano vođenje predmeta sa Upravnog suda i na ostale sudove, kao i na organe izvršnog postupka uz Sistematizaciju i dostupnost sudske prakse u elektronskoj formi
  • Funkcionalnu specijalizaciju sudijskih timova u okviru sudova (posebno npr. Upravnog suda za materije poreskih postupaka, zaštite konkurencije i sl.), po ugledu na specijalizaciju koju sprovodi Privredni apelacioni sud, i njihovu stalnu edukaciju prema oblastima specijalizacije.
  • Obezbediti usklađivanje lokalne sudske prakse sa presudama Evropskog suda pravde kako bi primena propisa koji se usklađuju sa EU propisima, bila osigurana i na nivou pravosudne zaštite.

  Unapređenje efikasnosti zdravstvenih usluga

  Imajući u vidu da je zdravstvo pod velikim pritiskom, neophodno je dodatno ulagati u njegov razvoj i eliminisati prepreke koje to sprečavaju. To podrazumeva niz mera koje će omogućiti brži pristup novim lekovima i tehnologijama za pacijente, sinergiju javnog i privatnog sektora u cilju povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite, te optimizaciju javnih nabavki i praćenje zaliha. U tom smislu neophodno je:

  • Obezbediti dovoljne kapacitete za PCR testiranja na zahtev kompanija, i u vreme vrhunca pandemije, radi bolje organizacije rada poslodavaca i omogućiti uzimanje uzoraka u prostorijama poslodavca.
  • Organizovati što veći pristup zdravstvenim uslugama i terapijama za ne-covid hronične i hitne pacijente za vreme trajanja pikova pandemije, koristeći telemedicinske platforme a sinergijom javnog i privatnog sektora.
  • Osigurati obavljanje svih administrativnih postupaka izdavanja dozvola, obnova, odobravanje varijacija i promo materijala za lekove u zakonskim rokovima. Pružiti podršku ALIMS-u da novu elektronsku platformu za vođenje administrativnih postupaka za lekove upodobi rokovima, i eventualno razmotriti kadrovska pojačanja i proceduralna olakšanja koja će to obezbediti.

  Unapređenje predvidivosti poreskog i parafiskalnog opterećenja

  Predvidivost poreskog sistema i parafiskalnih opterećenja jedan su od ključnih parametara za potencijalne investitore prilikom donošenju odluka o investiranju. Kako bismo zadržali, ali i povećali nivo domaćih i stranih investicija neophodno je:

  • Omogućiti da fiskalno i parafiskalno opterećenje ne bude povećano, a zavisno od mogućnosti i smanjeno, uz doslednu primenu svih programa podrške privredi
  • Sve izmene poreskih propisa obavljati nakon sprovedene javne rasprave i širokih konsultacija sa privredom, a primenu poreskih propisa unaprediti pisanjem sveobuhvatnih pravilnika o primeni propisa, umesto oslanjanja na sistem mišljenja.

  Propisati poreske aspekte elektronskog fakturisanja i obezbediti test period za elektronske fakture u trajanju od najmanje 9 meseci.