Građani su najviše spremni da pomognu deci, siromašnima, starima i bolesnima

  0
  Foto: Nemanja Knežević/Trag fondacija

  Intervju Marije Mitrović, direktorke za filantropiju i partnerstva Trag fondacije

  “Glavni motiv građanima za učešće u filantropskim akcijama su osećanje da čine dobro delo i uverenje da ličnim angažovanjem doprinose rešavanju nekog važnog problema. Kada je reč o organizatorima filantropskih aktivnosti, građani najviše poverenja imaju u inicijative pojedinaca, zdravstvenih ustanova i fondacija”, izjavila je Marija Mitrović, direktorka za filantropiju i partnerstva Trag fondacije.

  Trag fondacija i Globalna agencija za istraživanje javnog mnjenja i tržišta Ipsos Strategic Marketing, tokom jeseni 2020. godine, sprovele su istraživanje javnog mnjenja o filantropiji u Srbiji. Glavni cilj ovog istraživanja bio je sagledavanje stavova građana o davanju za opšte dobro i njihovih navika kada su u pitanju filantropske aktivnosti. 

  1. Kako građani vide angažovanje različitih aktera kada je reč o davanjima za opšte dobro?

  Domaća javnost najveća očekivanja gaji prema državnim institucijama i preduzećima, dok istovremeno najmanje uočava njihovo angažovanje u filantropskim aktivnostima. Od organizacija civilnog društva, građani očekuju veće učešće u dobrotvornim akcijama, dok se od poslovnog sveta očekuju veće donacije. Kada su u pitanju obični građani javnost očekuje da njihovo učešće bude u skladu sa njihovim mogućnostima. Zanimljivo je da čak 51% građana smatra da bi mediji trebalo da izveštavaju objektivno i sveobuhvatno o filantropskim akcijama.

  • Šta opredeljuje građane da učestvuju u filantropskim akcijama?

  Glavni motiv građanima za učešće u filantropskim akcijama je osećanje da čine dobro delo. Drugi po redu je poverenje da njihov novac neće biti zloupotrebljen, potom sledi uverenje da ličnim angažovanjem doprinose rešavanju nekog važnog problema. Akcije u kojima je najveći broj građana spreman da učestvuje odnose se na pomoć deci, siromašnima, starima, bolesnima i žrtvama nasilja, dok javnost i dalje ne pokazuje visok nivo entuzijazma za učestvovanjem u akcijama pomoći migrantima, Romima, LGBT osobama, kao i u akcijama usmerenim na kulturu, nauku i sport. 

  • Koliko građani imaju poverenja u fondacije?

  Fondacije se nalaze na visokom trećem mestu liste subjekata koje građani Srbije navode kao one koje bi podržali u cilju prikupljanja sredstava za neki plemeniti cilj, odmah nakon ličnih inicijativa građana i zdravstvenih ustanova. Gotovo polovina građana navodi da bi dala novac fondaciji koja ulaže u opšte dobro, najpre jer bi tako bili sigurni da će stručni ljudi koji su u toj fondaciji angažovani, novac usmeriti tamo je je to potrebno. U tom slučaju, najveći broj građana (42%) bi želeo da bude povremeno informisan o načinima na koji je njihov novac utrošen.