Finansijska edukacija građana jedan od glavnih zadataka

    0

    Na međunarodnom planu Udruženje banaka Srbije planira jačanje saradnje sa međunarodnim institucijama i nastavak aktivnog učešća u evropskim projektima. U našoj zemlji, UBS će raditi na još većoj transparentnosti u vođenju poslova Udruženja, daljem jačanju Kreditnog biroa UBS, finansijskoj edukaciji namenjenoj različitim ciljnim grupama, uz koordinaciju rada sa radom državnih organa, pre svega, Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija.

    Na godišnjoj sednici Skupštine Udruženja banaka Srbije, koja je održana 17. juna 2019. Godine, ovo je najavio generalni sekretar Udruženja Vladimir Vasić. Sednici su, sem predstavnika banaka, prisustvovali i predstavnici Narodne banke Srbije, Beogradske berze, Ministarstva finansija, Komisije za hartije od vrednosti, Agencije za osiguranje depozita i drugi.

    Generalni sekretar Vladimir Vasić istakao je u ovodnoj reči da personalne promene u instituciji kao što je Udruženje banaka Srbije imaju za cilj da obezbede nastavak aktivnosti u drugom vremenu i drugačijem okruženju, ali sa istom misijom, a to je pružanje podrške bankama i bankarskom sektoru. „Činjenica da za samo dve godine slavimo vek od osnivanja Udruženja banaka Srbije, govori da su prethodne generacije naših kolega bankara uspešno pratile promene koje je nametalo vreme u kome su živeli i radili. I naša generacija mora da isprati promene, koje su brže nego ikad i zato će digitalizacija biti jedna od ključnih tema i za Udruženje banaka i za bankarski sistem u celini“, rekao je Vasić. Na sednici Skupštine, članice Udruženja usvojile su Izveštaj o poslovanju Udruženja banaka u 2018. godini kao i Program rada Udruženja sa Finansijskim planom za 2019. godinu.