Erste Bank a.d. Novi Sad: Ostvareni snažni rezultati u 2021. godini

  0

   Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 8,3% u odnosu na kraj 2020. godine i iznose 105,12
  milijardi dinara; depoziti stanovništva i mikro klijenata veći za 21,2% i iznose 122,78 milijardi dinara.


   Krediti pravnim licima uvećani za 8,6% u odnosu na kraj 2020. godine i iznose 102,25 milijardi dinara; depoziti pravnih lica su veći za 12,7% i iznose 83,71 milijardu dinara.


   Dobit od kamata viša za 9,8% u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 8,96 milijardi dinara, dok
  je dobit od naknada i provizija viša za 44,0% i iznosi 2,75 milijardi dinara.


   Neto dobit na kraju 2021. godine je dostigla 2,41 milijardu dinara, usled pada troškova rizika


   Bilansna suma je uvećana za 11,4%, sa 287 milijardi dinara na kraju 2020. godine na 319 milijardi
  dinara.


   Adekvatnost kapitala iznosi 18,72%.


   NPL racio na kraju 2021. godine iznosi 2,0%.

  Za nama je još jedna godina puna izazova u kojoj smo pokazali koliko su važni fleksibilnost, razumevanje i podrška kako bi klijenti bili sigurni da mogu da se oslone na nas. Pozitivan rezultat u svim aspektima poslovanja je dokaz da oni čvrsto veruju da smo sposobni da im obezbedimo proizvode i usluge u skladu sa njihovim potrebama i da nas doživljavaju kao istinske partnere. Ovakav rezultat ne bi mogao da bude ostvaren bez izuzetne posvećenosti svih zaposlenih koji kroz svoju ulogu finansijskih savetnika obezbeđuju rešenja po meri klijenata i na taj način im pomažu da unaprede uslove života i poslovanja“, izjavio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste Banke.

  Na kraju 2021. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 8,3% u odnosu na kraj prethodne godine, i iznosi 105,12 milijardi dinara. U poređenju sa krajem 2020. godine, stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su takođe zabeležila značajan rast za 21,2% i iznose 122,78 milijardi dinara.
  Stanje kredita plasiranih pravnim licima je sa krajem 2021. godine zabeležilo rast od 8,6% u odnosu na kraj 2020. godine i iznosi 102,25 milijardi dinara. Stanja depozita pravnih lica takođe beleže promenu i viši su za 12,7% u poređenju sa krajem 2020. godine i iznose 83,71 milijardu dinara.

  U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju 2021. godine ostvarila 10,4% više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, kao i rast operativnih rashoda za 8,4%. U odnosu na isti period 2020. godine, operativna dobit Banke beleži rast od 15,7% i iznosi 3,42 milijarde dinara, dok je na kraju istog perioda 2020. godine banka ostvarila 2,96 milijardi operativnog rezultata.

  Na kraju 2021. godine ostvareno je 8,96 milijardi dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 9,8% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je taj prihod iznosio 8,16 milijardi dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je viša za 44,0% i iznosi 2,75 milijardi dinara dok je na kraju 2020. godine iznosila 1,91 milijardu dinara.
  Ukupna neto dobit na kraju 2021. godine iznosi 2,41 milijardu dinara, što je za 80,7% bolji rezultat u odnosu na kraj 2020. godine, kada je iznosila 1,33 milijarde dinara. Ovo je ostvareno zahvaljujući dobrim rezultatima operativnih prihoda uz pozitivan razvoj troškova rizika zbog oporavka nakon inicijalne krize izazvane virusom Covid-19. NPL je na kraju 2021. godine iznosio 2,0%.

  Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju 2021. godine je veći za 26% u odnosu na kraj 2020. godine, tako da sada Erste Banka ima oko 129 hiljada aktivnih korisnika internet i mobilnog bankarstva. Mreža Erste Banke broji 87 poslovnih jedinica na kraju četvrtog kvartala 2021.godine.

  PROGNOZA


  Erste Bank a.d. Novi Sad nastavlja da pruža sveobuhvatnu podršku stanovništvu i privredi Srbije prilikom ostvarivanja njihovih finansijskih potreba i ciljeva. Principi poslovanja koji podrazumevaju fokusiranje na stalno poboljšavanje usluge klijentima te konstantno unapređivanje unutrašnje organizacije i efikasnosti i ubuduće činiti osnovu poslovanja Banke.

  NAPOMENA 1: Prikazani rezultati su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i donetom Odlukom o kontnom okviru i sadržini
  računa o kontnom okviru za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) i Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/2014) koje su stupile na snagu 31.12.2014.

  NAPOMENA 2: Objavljeni rezultati pojedinačnih članica Erste Grupe nisu direktno uporedivi sa objavljenim rezultatima Erste Grupe po segmentima. Zbog efekata konsolidacije na nivou Erste Grupe, prema kojima se određene transakcije Erste Bank a.d. Novi Sad sa članicama Erste Grupe eliminišu, kao i zbog distribucije određenih troškova alociranog kapitala, konsolidovani rezultati Erste Bank a.d. Novi Sad na nivou Erste Grupe razlikuju se od rezultata koje je Banka ostvarila i
  prikazuje na lokalnom nivou.